ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਫਰ ਦਾ ਸੌ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ

by Jasmeet Kaur

ਬਾਇਜੀਦ  ਦੇ ਸੰਬੰਧ  ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ  ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਦਾਰ  ਸੀ ।  ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸਦੇ ਘਰ  ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਜੋ ਭੁੱਖ – ਪਿਆਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਲਗਦਾ ਸੀ । ਬਾਇਜੀਦ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੋਜਨ ਮੰਗਵਾਇਆ ।ਬਿਰਧ ਮਨੁੱਖ ਭੋਜਨ ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਿਆ । ਉਸਦੀ ਜੀਭ  ਤੋਂ ਬਿਸਮਿੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ । ਬਾਇਜੀਦ ਨੂੰ ਨਿਸ਼‍ਚੇ  ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫਰ ਹੈ । ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਵਾ ਦਿੱਤਾ । ਉਸੀ ਸਮੇਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੋਈ ਕਿ ਬਾਇਜੀਦ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਫਰ ਦਾ ਸੌ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਣ ਸਕਿਆ  ।

You may also like