ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ

by admin

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ, ਬਾਪੂ ਜੀ!

You may also like