ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ Happy Birthday Mummy Punjabi

by admin

ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

You may also like