ਖ਼ਰਗੋਸ਼ ਅਤੇ ਕੱਛੂਕੁੰਮਾ

by Manpreet Singh

ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਖ਼ਰਗੋਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੱਛੂਕੁੰਮਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ . ਖ਼ਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੇਜੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੱਛੂਕੁੰਮੇ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹੋ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਦੌੜਦਾ ਹੈ | ਇੱਕ ਦਿਨ ਓਹਨਾ ਨੇ ਦੌੜ ਲਗਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ | ਖ਼ਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕੀ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇਗਾ | ਓਹਨਾ ਨੇ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ | ਖ਼ਰਗੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਅਗੇ ਲੰਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੱਛੂਕੁੰਮਾ  ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ  ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ | ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਖ਼ਰਗੋਸ਼ ਥੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਰੁੱਖ ਹੇਠਾਂ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋ ਗਿਆ | ਉਸ ਨੂੰ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ | ਕੱਛੂਕੁੰਮਾ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚਲਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਓਹੋ ਖ਼ਰਗੋਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਗ ਗਿਆ| ਕੱਛੂਕੁੰਮਾ ਦੌੜ ਜਿੱਤ ਗਿਆ | ਇਸਤੇ ਖ਼ਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ |

You may also like