ਦੋ ਤਾਰਾ

by Lakhwinder Singh

ਦੋ ਤਾਰਾ ਲਿਸ਼ਕਦਿਆਂ
ਦੋ ਤਾਰਾ ਲਿਸ਼ਕਦਿਆਂ …..
ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਬਜ਼ ਵੇਖੀ ,ਤੈਨੂੰ ਮਰਜ਼ਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦਿਆਂ
ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਬਜ਼ ਵੇਖੀ ,ਤੈਨੂੰ ਮਰਜ਼ਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦਿਆਂ

 

You may also like