ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਮੀਤ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਅਸੀਸ ਨਾ ਕੋਈ

by admin

ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਮੀਤ ਨਾ ਕੋਈ

ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਅਸੀਸ ਨਾ ਕੋਈ

ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਮੰਮੀ ਜੀ , ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ।

You may also like