ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ, ਡੈਡੀ ਜੀ

by admin

ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ, ਡੈਡੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੋ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੋਗੇ । ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਬਣਾ ।

ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ

You may also like