ਪਾ ਕੇ ਜਿਗਰ

by Sandeep Kaur

ਪਾ ਕੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਖੂਨ ਇਹ ਦਿਲ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਬਾਲ,
ਮਿਟਦਾ ਨਾ ਗ਼ਮ-ਹਨੇਰ ਇਹ ਚਾਨਣ ਕਰੇ ਬਗੈਰ।

ਅਜਾਇਬ ਚਿੱਤਰਕਾਰ

You may also like