ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਲ ਐਸ. ਬੱਕ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਅਨੁਵਾਦ ਪੜ ਕੇ ਇਹ ਲਿਖਯਾ

by admin

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿਧ ਲੇਖਕਾ ਅਤੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਲ ਐਸ. ਬੱਕ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਅਨੁਵਾਦ ਪੜ ਕੇ ਇਹ ਲਿਖਯਾ:

……….
“ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਦਾ ਮੂਲ ਸੋਮਾ ਹੈ , ਇਸ ਵਿਚ ਮਨੁਖ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਇਕਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ”
………
” ਮੈ ਬਾਕੀ ਮਹਾਂਨ ਧਰ੍ਮਾ ਦੀਆਂ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾ ਪਾਰੀਆਂ ਹਨ , ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਯਾ ਹੈ ਓਹ ਮੈਨੂ ਕਿਤੋ ਹੋਰ ਨਹੀ ਲਭਿਆ “

You may also like