ਮਿਲਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ

by admin

ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਗੇ , ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ।
ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਾਂਗਾ, ਤੁਸੀ ਹੁਣ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਉ ਨਾਂ।
ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਵਕਤ ਗੁਜਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਹੀ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ।
ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾਂ ਹਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾਂ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ।

You may also like