ਵਿਦਿਆ ਅਸਲੀ ਧਨ

by admin

ਇਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆਪਣੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਨ- ਧਾਮ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਧਨ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਚੋਰ ਲੈ ਜਾਣ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਦਿਆ ਧਨ ਦਾ ਅਟੁਟ ਸੋਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆ ਰੂਪੀ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਦਮਸ਼ਿਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਹੋਇਆ , ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭੱਜ ਗਏ ਤਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੜਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂਰਖ ਲੜਕੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ। ਅਗਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਤਾਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

— ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ

You may also like