ਜੈਸੇ ਨਾਲ ਤੈਸਾ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਉਠਾਓ

by admin

ਜਾਰਜ ਰੌਨਾ ਵਿਆਨਾ ਵਿਚ ਅਟਾਰਨੀ ਸਨ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਸਵੀਡਨ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਖਤ ਜਰੂਰਤ ਸੀ। ਉਹ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਯਾਤ ਨਿਰਯਾਤ ਫਰਮ ਵਿਚ ਪੱਤਰ ਲੇਖਕ ਦਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜੇ ਜਰੂਰਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਾਰਜ ਰੌਨਾ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ- ” ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਪਾਰ ਝੂਠਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਤੇ ਮੂਰਖ ਹੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰ ਲੇਖਕ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਰੂਰਤ ਹੋਈ ਵੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਵਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ । ਤੇਰਾ ਇਹ ਪੱਤਰ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ”

ਜਾਰਜ ਰੌਨਾ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਪਾਗਲ ਹੋ ਉਠੇ । ਕੀ ਮੈਂ ਸਵਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ? ਉਹ ਆਦਮੀ ਸਮਝਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਖੁਦ ਉਸਦਾ ਪੱਤਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਾਰਜ ਰੌਨਾ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੀਖ ਉਠੇ । ਪਰ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ – ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਗਲਤ ਹੈ? ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਸਵਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਤਰਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵਾਂ। ਹੋਣ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰਾ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਾਰਜ ਰੌਨਾ ਨੇ ਉਹ ਕੌੜਾ ਪੱਤਰ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ – ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰ ਲੇਖਕ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਉੱਤੇ ਦੁਖ ਹੈ। ਪੁੱਛ ਤਾਛ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿਪਾਰੀ ਹੋ। , ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ । ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰ ਬੈਠਿਆਂ ਉਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਸਵਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਗਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮ ਉੱਨਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਉਸਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।

ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਰੌਨਾ ਉਥੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਜਾਰਜ ਰੌਨਾ ਨੇ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਮਰ ਜਵਾਬ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪੁਸਤਕ – ਚਿੰਤਾ ਛੱਡੋ ਸੁਖ ਨਾਲ ਜੀਓ

ਡੇਲ ਕਾਰਨੇਗੀ

B

You may also like