ਤੇਰੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੀ

by Lakhwinder Singh

ਹੁਣ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤਕਾਲਾਂ ਵੇ

ਹੁਣ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤਕਾਲਾਂ ਵੇ

ਵਿੱਚੋ ਤੇਰੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੀ ,ਕੱਢਾਂ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਗਾਲਾ ਵੇ

ਵਿੱਚੋ ਤੇਰੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੀ ,ਕੱਢਾਂ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਗਾਲਾ ਵੇ

 

 

You may also like