ਤੇਰੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੀ

ਹੁਣ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤਕਾਲਾਂ ਵੇ

ਹੁਣ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤਕਾਲਾਂ ਵੇ

ਵਿੱਚੋ ਤੇਰੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੀ ,ਕੱਢਾਂ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਗਾਲਾ ਵੇ

ਵਿੱਚੋ ਤੇਰੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੀ ,ਕੱਢਾਂ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਗਾਲਾ ਵੇ

 

Jasmeet Sandhu <[email protected]>

Likes:
Views:
88
Article Categories:

Leave a Reply