ਸੁਣ ਵੇ ਦਿਓਰਾ ਸ਼ਮਲੇ ਵਾਲਿਆ

by admin

ਸੁਣ ਵੇ ਦਿਓਰਾ ਸ਼ਮਲੇ ਵਾਲਿਆ… ਸੁਣ ਵੇ ਦਿਓਰਾ ਸ਼ਮਲੇ ਵਾਲਿਆ…
ਲੱਗੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ,
ਵੇ ਲੈ ਜਾ ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਮਿਣ ਕੇ
ਮੇਲੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲਿਆ ਦਈਂ ਲਹਿੰਗਾ,ਲੈ ਜਾ ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਮਿਣ ਕੇ।

You may also like