ਸਬਜ਼ੀ ਧਰਦੀ ਨੇ ,ਭਿੰਡੀਆਂ ੱਚ ਪਾਤਾ ਪਾਣੀ

by Jasmeet Kaur

ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁੜੀ ੨੦ ਸਾਲ ਦੀ,
ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈਂ ਮਾਣੀ
ਚੂਲਾ-ਚੌਂਕਾ ਆਪੇ ਕਰਲੀ…
ਚੂਲਾ-ਚੌਂਕਾ ਆਪੇ ਕਰਲੀ…
ਹਾਲੇ ਉਮਰ ਨਿਆਣੀ
ਸਬਜ਼ੀ ਧਰਦੀ ਨੇ ,ਭਿੰਡੀਆਂ ੱਚ ਪਾਤਾ ਪਾਣੀ
ਸਬਜ਼ੀ ਧਰਦੀ ਨੇ ,ਭਿੰਡੀਆਂ ੱਚ ਪਾਤਾ ਪਾਣੀ …..|

You may also like