ਟੌਰ ਸ਼ੁਕੀਨਾ ਦੀ , ਤੂੰ ਕਿ ਜਾਂਦੀ ਭੇਡੇ

by Jasmeet Kaur

ਆ ਕੁੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਸਿਖਾਵਾਂ …
ਕਿਉਂ ਖਾਨੀ ਐ ਠੇਡੇ |
ਨੀ ਸਾਡੀ ਤਾ ਏ ਚੜੀ ਜਵਾਨੀ …
ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਖੇਡੇ |
ਟੌਰ ਸ਼ੁਕੀਨਾ ਦੀ , ਤੂੰ ਕਿ ਜਾਣਦੀ  ਭੇਡੇ |
ਟੌਰ ਸ਼ੁਕੀਨਾ ਦੀ , ਤੂੰ ਕਿ ਜਾਣਦੀ  ਭੇਡੇ |

You may also like