ਸਾਡੀ ਛੜਿਆਂ ਦੀ , ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ…|

by Jasmeet Kaur

ਛੜੇ ਛੜੇ ਨਾ ਆਖੋ ਲੋਕੋ, ਛੜੇ ਬੜ੍ਹੇ ਗੁਣਕਾਰੀ …
ਨਾ ਛੜਿਆਂ ਦੇ ਫੋੜੇ ਫਿਨਸੀਆਂ
ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ
ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਖਾਣ ਪਰਾਂਠੇ
ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਖਾਣ ਪਰਾਂਠੇ…
ਨਾਲ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਤਰਕਾਰੀ
ਸਾਡੀ ਛੜਿਆਂ ਦੀ , ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ…|
ਸਾਡੀ ਛੜਿਆਂ ਦੀ , ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ…|

You may also like