ਮਹਿੰਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਮਹਿੰਦੀ

by admin

ਮਹਿੰਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਮਹਿੰਦੀ
ਮਹਿੰਦੀ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ
ਮਹਿੰਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਮਹਿੰਦੀ
ਮਹਿੰਦੀ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ
ਦੋ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗੀਆਂ
ਧਮਕ ਸਿਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ….
ਬੋਲ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਬਲਾ
ਬੋਲ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਬਲਾ
ਬੋਲ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਬਲਾ

You may also like