ਜੇ ਮੁੰਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਨੀ ਆਉਂਦਾ

by admin

ਜੇ ਮੁੰਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਨੀ ਆਉਂਦਾ
ਜੇ ਮੁੰਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਨੀ ਆਉਂਦਾ
ਤੜਕੇ ਉਠਕੇ ਨਹਾਇਆ ਕਰੋ
ਸਾਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਕਰੋ
ਸਾਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਕਰੋ

You may also like