ਮਾਹੀਏ ਨੂੰ ਤੋਰ ਆਈਆ

by Lakhwinder Singh

ਘੜਾ ਖੂਹ ਤੇ ਛੋੜ ਆਈਆ

ਘੜਾ ਖੂਹ ਤੇ ਛੋੜ ਆਈਆ

ਅੱਜ ਦਿਲ ਖ਼ਫ਼ਾ ਖ਼ਫ਼ਾ ,ਮਾਹੀਏ ਨੂੰ ਤੋਰ ਆਈਆ

ਅੱਜ ਦਿਲ ਖ਼ਫ਼ਾ ਖ਼ਫ਼ਾ ,ਮਾਹੀਏ ਨੂੰ ਤੋਰ ਆਈਆ

 

 

You may also like