ਜੀਜਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ

by admin

ਜੀਜਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ,
ਜੌਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਹੰਬਾ…..
ਪੱਚੀ ਗੱਜ ਦੀ ਪੈਂਟ ਸਵਾਉਦਾ,
ਹਜੇ ਵੀ ਗਿੱਟਾ ਨੱਗਾ ……
ਜੀਜਾ ਵੱਧ ਕੇ ਵੇ ….. ਵੱਧ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਪੰਗਾ ….
ਜੀਜਾ ਵੱਧ ਕੇ ਵੇ ….. ਵੱਧ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਪੰਗਾ ….

You may also like