ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜੀਜਾ ਮੁੰਦਰੀ ਗਵਾਚੀ

by admin

ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜੀਜਾ ਮੁੰਦਰੀ ਗਵਾਚੀ, ਤੇਰੀ ਗਵਾਚੀ ਮਾਂ……
ਵੇ ਚਲ ਲਬਨ ਚਲੀਏ, ਕਰ ਛਤਰੀ ਦੀ ਛਾਂ……
ਵੇ ਚਲ ਲਬਨ ਚਲੀਏ, ਕਰ ਛਤਰੀ ਦੀ ਛਾਂ

You may also like