ਚਿੱਟੀ ਚਿੱਟੀ ਰੂੰ ਕਦੇ ਪਿੰਜਣੀ ਪਾਊਗੀ

by admin

ਚਿੱਟੀ ਚਿੱਟੀ ਰੂੰ , ਕਦੇ ਪਿੰਜਣੀ ਪਾਊਗੀ ..
ਸੱਸ ਨਾ ਸਲਾਹੀਏ, ਕਦੇ ਨਿਦਣੀ ਪਾਊਗੀ ……
ਸੱਸ ਨਾ ਸਲਾਹੀਏ, ਕਦੇ ਨਿਦਣੀ ਪਾਊਗੀ

You may also like