ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਾਭੀ ਪੱਗਾਂ

by admin

ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਾਭੀ ਪੱਗਾਂ
ਫਿੱਕੀ ਗੁਲਾਬੀ ਤੇਰੇ
ਵੇ ਜਾਦੂ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਮਗਰ ਫਿਰੇਂਗਾ ਮੇਰੇ
ਵੇ ਜਾਦੂ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਮਗਰ ਫਿਰੇਂਗਾ ਮੇਰੇ

You may also like