ਮੁੰਡਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੇ

by admin

ਮੁੰਡਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੇ,
ਦੇਖ ਦੇਖ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ,
ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਤੋਂ ਚੈਨ ਖੋ ਗਿਆ,
ਮੁੰਡਾ ਨਖਰੋ ਦੇ ਨਖਰੇ ਦਾ ਫੈਨ ਹੋ ਗਿਆਂ…
ਮੁੰਡਾ ਨਖਰੋ ਦੇ…
ਨਖਰੋ ਦੇ ਨਖਰੇ ਦਾ ਫੈਨ ਹੋ ਗਿਆ,
ਮੁੰਡਾ ਨਖਰੋ ਦੇ ਨਖਰੇ ਦਾ ਫੈਨ ਹੋ ਗਿਆ.

You may also like