ਆਵਾ ਆਵਾ ਆਵਾ ਨਿ ਮੈਂ ਨੱਚਦੀ ਝੂਲਦੀ ਆਵਾ

by admin

ਆਵਾ ਆਵਾ ਆਵਾ ਨਿ ਮੈਂ ਨੱਚਦੀ ਝੂਲਦੀ ਆਵਾ
ਦੇਵਾ ਗੇੜੇ ਉੱਤੇ ਗੇੜਾ ਕੁੜੀਓ,
ਨੀਂ ਮੈਂ ਨੱਚ ਨੱਚ ਪੱਟ ਦੇਣਾ ਵੇਹੜਾ ਕੂੜਿਓ
ਨੀਂ  ਮੈਂ ਨੱਚ ਨੱਚ ਪੱਟ ਦੇਣਾ ਵੇਹੜਾ ਕੂੜਿਓ

You may also like