ਫੇਲ ਕਰਾ ਤਾ ਨੀ ਬਾਪੂ ਦਾ ਪਟਵਾਰੀ

by Jasmeet Kaur

ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋ ਪਿੰਡਾਂ ਸੁਣੀਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਸੁਣੀਦਾ ਤੁੰਗਵਾਲੀ ,
ਪਿਓ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਪੜਣ ਭੇਜਿਆ , ਪੜ ਕੇ ਲਗੂ ਪਟਵਾਰੀ ,
ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਇਕ ਰੋੜਵੇਸ ਦੀ ਲਾਰੀ,
ਉਰਲੇ ਪਿੰਡੋ ਉਹ ਸੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ….. ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ …..ਪਰਲੇ ਪਿੰਡੋ ਕੁੜੀ ਕੁਵਾਰੀ
ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪੜਨਾ ਕੀ ਸੀ , ਲੱਗ ਗਈ ਇਸ਼ਕ ਬਿਮਾਰੀ
ਫੇਲ ਕਰਾ ਤਾ ਨੀ ਬਾਪੂ ਦਾ ਪਟਵਾਰੀ
ਫੇਲ ਕਰਾ ਤਾ ਨੀ ਬਾਪੂ ਦਾ ਪਟਵਾਰੀ …..|

You may also like