ਅਜ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਦੇ ਕੌਣ ਬਰਾਬਰ ਬੋਲ਼ੇ

by Jasmeet Kaur

ਇਧਰ ਕਣਕਾਂ ਉਧਰ ਕਣਕਾਂ
ਇਧਰ ਕਣਕਾਂ ਉਧਰ ਕਣਕਾਂ
ਵਿਚ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਛੋਲੇ,,,
ਨਿ ਅਜ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਦੇ ਕੌਣ ਬਰਾਬਰ ਬੋਲ਼ੇ…
ਨਿ ਅਜ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਦੇ ਕੌਣ ਬਰਾਬਰ ਬੋਲ਼ੇ|

You may also like