ਆ ਵੇ ਨਾਜਰਾਂ, ਬਹਿ ਵੇ ਨਾਜਰਾਂ, ਬੋਤਾ ਬੰਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ

by admin

ਆ ਵੇ ਨਾਜਰਾਂ, ਬਹਿ ਵੇ ਨਾਜਰਾਂ, ਬੋਤਾ ਬੰਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ,
ਵੇ ਬੋਤੇ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਭੋਅ ਦਾ ਟੋਕਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੋ ਪਰਸ਼ਾਦੇ,
ਖਾਲੀ ਮੁੜ ਜਾ ਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਇਰਾਦੇ।
ਖਾਲੀ ਮੁੜ ਜਾ ਵੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਇਰਾਦੇ।

You may also like