ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਜੰਮੇ

by admin

ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਜੰਮੇ ,
ਜੰਮ ਜੰਮ ਲਾ ਤੇ ਢੇਰ …
ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਨੇ, ਲੈ ਜਾ ਬੀਕਾਨੇਰ ……
ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਨੇ, ਲੈ ਜਾ ਬੀਕਾਨੇਰ ……

You may also like