ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਬੜੀ ਕੁਪੱਤੀ

by admin

ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਬੜੀ ਕੁਪੱਤੀ
ਮੈਨੂੰ ਪਾਨ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜੁੱਤੀ
ਮੈਂ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਣੀ ਹੈ
ਮੁੰਡਿਆਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿ ਯਾ ਰੁੱਸੇ
ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਖੜਕਾਣੀ ਹੈ ..

You may also like