ਅੜੇ ਹੋਏ ਕੰਮ

by admin

ਅੜੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਹੁਣ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੱਡਾਗੇ
ਟੇਂਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਦਿੱਲੀਏ..
ਝੰਡੇ ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਗੱਡਾਗੇ

You may also like