ਹੁਣ ਫ਼ਰਕ ਨੀਂ

by Sandeep Kaur

ਹੁਣ ਫ਼ਰਕ ਨੀਂ ਪੈਂਦਾ

ਕੋਈ ਰੁੱਠੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੁੱਟੇ

You may also like