ਹਸਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋਂ

by Sandeep Kaur

ਹਸਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋਂ ਮਿਤਰੋ ਰੋਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ  ਬਥੇਰੇ ਹਾਂ

You may also like