ਵੇ ਬਾਬਾ ਬਣ ਮਿੱਤਰਾ

by admin
ਝਾਵਾਂ…ਝਾਵਾਂ…ਝਾਵਾਂ
ਵੇ ਬਾਬਾ ਬਣ ਮਿੱਤਰਾ,
ਤੇਰੀ ਦੱਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂ।
ਡੇਰਾ ਪਾਕੇ ਬਹਿਜਾ ਸੋਹਣਿਆਂ!
ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਦਰਸਨਾਂ ਆਵਾਂ।
ਲੋਕ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਕਮਲੇ,
ਪੰਜ-ਸੱਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਵਾਂ।
ਵੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਗੱਲ ਬੱਣਜੂ,
ਤੈਨੂੰ ਹੱਥੀ ਕਰਨਗੇ ਛਾਵਾਂ।
ਤੂੰ ਐਸ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ,
ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਐਸ਼ ਉਡਾਵਾਂ।
ਤੂੰ ਗੱਲ ਮੰਨ ਮੇਰੀ ਮਿੱਤਰਾ!
ਮੇਰੀ ਮਿੱਤਰਾ!
ਤੈਨੂ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਪਾਵਾਂ
ਤੂੰ ਗੱਲ ਮੰਨ ………..।

You may also like