ਹਰੇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

by Sandeep Kaur

ਹਰੇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਉਡੀਕਣ ਤੇ ਵਧਣ,

ਸਬਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

You may also like