ਸਾਡੀ ਉਠਣੀ ਬਹਿਣੀ

by Sandeep Kaur

ਸਾਡੀ ਉਠਣੀ ਬਹਿਣੀ ਇੱਕਠਿਆ ਦੀ

ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਰੜਕਦੀ ਕਈਆ ਨੂੰ

You may also like