ਸਹੀ ਵਕਤ ਦੀ

by Sandeep Kaur

ਸਹੀ ਵਕਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ

ਰਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ

You may also like