ਸਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਣਮੁੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ

by Sandeep Kaur

ਸਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਣਮੁੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਕਰੋ

You may also like