ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਨਿਆ

by Sandeep Kaur

ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਨਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਓਹਦੋਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੀਂ ਪੈਂਦੀ

You may also like