ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ

by Sandeep Kaur

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ‘ਚ ਹੀ ਹਾਂ

ਬੱਸ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਂ ਭੁੱਲੀਂਸੁਣ ਓਏ ਟਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ

ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਵਾਂ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਹੋਊ

ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਹੋਊ ਸੋਚ ਓਦੋਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੋਊ

You may also like