ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬੁਰੀ

by Sandeep Kaur

ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਬੱਸ ਗੁੱਸਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

You may also like