ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਉਹ

by Jasmeet Kaur
Henry Ford quotes status

ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ

ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ

ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਟੀਚੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਹੈਨਰੀ ਫੋਰਡ

You may also like