ਮਾਂ ਮੁਸਕਾਉਂਣ ਲਗੀ

by admin

ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ,
ਕੋਲ ਖੜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੁਸਕਾਉਂਣ ਲਗੀ।

You may also like