ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਦਾ

by Sandeep Kaur

ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ

ਪਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਲੋਕ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇਂ

You may also like