ਭੁਲੇਖੇ ਤੇਰੇ ਨੇ

by Sandeep Kaur

ਭੁਲੇਖੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਹੋਣਗੇ

ਫਿਰ ਭਾਂਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁਕਾਲੀਂ ਜਾਂ ਖੇਹਿ ਕੇ

You may also like