ਪਸੰਦ ਨਇਓ

by Sandeep Kaur

ਪਸੰਦ ਨਇਓ ਕੱਮ ਜੋ…… ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ

ਰੰਗ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਪੱਕੇ… ਪੂਰੇ ਸਾਫ ਨੇ…

You may also like