ਪਰਵਾਹ ਨਾਂ ਕਰੋ

by Sandeep Kaur

ਪਰਵਾਹ ਨਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ

ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇਂ ਨਹੀਂ

You may also like