ਨਾ ਮੈ ਚਾਵਾ

by admin

ਨਾ ਮੈ ਚਾਵਾ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰੇ  ਜੱਟੀ ਦੀ
ਬਸ ਰੌਦੀ ਨੂੰ  ਹਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ

You may also like