ਤੇਵਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ

by Sandeep Kaur

ਤੇਵਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਤੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ

ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਸੀ ਖਰੀਦ ਲਵੋ

ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਅਸੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ

You may also like